Toiminta- kertomukset

Toiminta- kertomukset

 Toimintakertomus vuodelta 2021

 

Yhdistyksen esittely

 

Työoikeudellinen Yhdistys ry on perustettu vuonna 1958 ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on työoikeudellisten kysymysten käsitteleminen, niiden tutkimisen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen sekä yhteyden pitäminen ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin ja työoikeudellisen tutkimuksen edustajiin. Yhdistys pitää kokouksia työoikeudellisten kysymysten käsittelemiseksi ja tukee työoikeudellista tutkimustyötä ja sen tulosten julkaisemista sekä panee toimeen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joihin on pääsy muillakin kuin yhdistyksen jäsenillä, ja harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, ottamatta näihin käsiteltäviin kysymyksiin kuitenkaan yhdistyksenä kantaa.

 

Yhdistyksellä on kahdeksan jäseninen hallitus (puheenjohtaja + seitsemän muuta jäsentä). Valittaessa jäseniä hallitukseen on työnantaja- ja työntekijäintressien kesken noudatettava tasapuolisuutta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitusten jäsenten valinta tapahtuu vuorovuosin ja vain puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

 

Jäsenmäärä ja jäsenmaksut

 

Vuoden 2021 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.

 

Jäsenrekisterissä oli 31.12.2021 yhteensä 629 jäsentä. Jäsenmäärä on kasvanut koko vuoden 2021 ajan. Kaikki jäsenet eivät ole kuitenkaan maksaneet jäsenmaksuaan. Yhdistys on lähettänyt maksamattomasta jäsenmaksusta sähköpostitse yhden muistutuksen. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan muistutuksesta huolimatta, on hänet poistettu jäsenrekisteristä. Liittyminen uudelleen on mahdollista ilmoittamalla siitä yhdistykselle.

 

Jäsen vastaa siitä, että hän on toimittanut yhdistykselle tiedon toimivasta sähköpostiosoitteestaan. Muutoin laskut, yhdistyksen jäsenkirjeet ja tiedotteet eivät saavuta jäsentä.

 

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

 

Vuosikokouksessa 2021 valittiin puheenjohtaja OTT Jaana Paanetoja jatkamaan tehtävässä ja erovuoroiset hallituksen jäsenet hallitusneuvos Tarja Kröger, lakimies Anu-Tuija Lehto ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä valittiin jatkokaudelle. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat hovioikeudenneuvos Satu Saarensola, lakimies Anja Lahermaa, lainopillinen asiamies Mikko Nyyssolä, ma. oikeusneuvos Ari Wirén.

 

Hallituksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkoi asianajaja Mari Mohsen. Teknisenä sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana jatkoi varatuomari Heli Tikkanen.

 

Vuosikokouksessa 2021 yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin asiantuntija Miira Kaukolinna ja lakimies Timo Koskinen. Heidän varajäsenikseen valittiin asianajaja Mika Kärkkäinen ja lakimies Jenniveera Tabell.

 

Yhdistyksen talous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2021 vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2020 ja myönnettiin hallitukselle ja rahastonhoitajalle vastuuvapaus.

 

Vuoden 2021 tilinpäätös oli 5 347,67 euroa ylijäämäinen.

 

Yhdistyksen toiminta vuonna 2021

 

Yhdistyksen kokoukset

 

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous järjestettiin maanantaina 24.5.2021 etäyhteyden välityksellä (L 375/2021 5 §).

 

Seminaarit

 

Vuosikokouksen yhteydessä 24.5.2021 järjestettiin etäyhteyksin seminaari: ”Työlainsäädäntö ja työoikeus tulevaisuudessa”. Alustajina olivat Johanna Ylitepsa, TEM (Kilpailukieltoja koskeva työsopimuslain uudistus), Päivi Kantanen, TEM (Whistleblowing: miten Suomen lainsäädäntö muuttuu?), Nico Steiner, TEM (Yhteistoimintalaki uudistumassa; millaisia vaikutuksia uudella lailla on käytäntöön?) ja emeritusprofessori Niklas Bruun (Tulevat työlakien muutokset työoikeudellisen sääntelyn historiassa ja rakenteessa ja Suomen sopimusjärjestelmän murros?).

 

Aamukahvitilaisuudet

 

Yhdistys järjesti vuonna 2021 viisi aamukahvitilaisuutta etäyhteyksien välityksellä:

 

 • 1.2021 aamukahvitilaisuuden aiheena oli ”Työnteon muuttunut ympäristö; haasteet lainsäädännölle ja käytännölle?” Alustajina olivat OTT Jaana Paanetoja, lakimies Anu-Tuija Lehto (SAK ry) ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä (EK ry).

 

 • 3.2021 aamukahvitilaisuuden aiheena oli ”Alustatyönsuorittajan työoikeudellinen asema ja suoja.” Alustajana oli apulaisprofessori Annika Rosin, Turun yliopisto.

 

 • 9.2021 aamukahvitilaisuudessa apulaisprofessori Jari Murto, Helsingin yliopisto, alusti aiheesta: ”Pohdintaa työoikeusjuristin itseymmärryksestä ja sen rakentumisesta”.

 

 • 10.2021 aamukahvitilaisuuden aiheena oli ”Työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistaminen – peruskysymyksiä ja haasteita”. Alustajana oli neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö.

 

 • 12.2021 aamukahvitilaisuudessa käsiteltiin seuraavia kahta aihetta: 1) Seksuaalinen häirintä työpaikoilla: onko mahdolliset ongelmat korjattavissa lainsäädännöllä? Alustajina olivat asiantuntija Suvi Lahti-Leeve (EK ry) ja juristi Anja Lahermaa (STTK ry). 2) Mitä viestiä työoikeuden puolelle pelaajasopimuksista? Alustajana OTT, asianajaja Esa Schön.

 

Opintopiiri

 

Yhdistyksen opintopiiri on tarkoitettu kaikille työoikeudellisista asioista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille jäsenille. Tilaisuuksiin voivat osallistua myös ei-jäsenet ohjaajan kanssa niin sovittaessa. Opintopiirin tarkoituksena on erityisesti tarjota vertaistukea työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, mutta tapaamisten aikana keskustellaan myös työoikeuden tutkimuksesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Opintopiiriä ohjaa yhdistyksen puheenjohtaja, OTT Jaana Paanetoja.

 

Vuoden 2021 aikana opintopiiri kokoontui kaksi kertaa:

 

Vuoden ensimmäinen opintopiiri kokoontui tiistaina 9.2.2021 ja siinä keskusteltiin OTT Jaana Paanetojan johdolla aiheesta ”Vuosi 2020 työoikeudellisesti”. Esillä oli muun ohessa työaikalakiin liittyviä näkökohtia ja koronaviruksen vaikutuksia työelämässä. Keskustelua käytiin myös mahdollisuudesta vaikuttaa työehtosopimuksella voimassa oleviin työsuhteen ehtoihin ja siitä, mihin kaikkeen liittotason työehtosopimustoiminnasta irtaantuminen voi vaikuttaa. Myös työtuomioistuimen tuomiot TT 2020:89 ja TT 2020:117–118 olivat esillä.

 

Tiistaina 23.3.2021 järjestetyssä opintopiirissä keskusteltiin OTT Jaana Paanetojan johdolla aiheesta ”Kollektiivisen työoikeuden kysymyksiä ja vastauksia”. Paanetoja alusti keskustelun pohjaksi mm. seuraavista teemoista: jälkivaikutuksen ajallinen kesto, työehtosopimuksen informatiiviset ja piilevät määräykset ja yhdenvertaisuuslaki työtuomioistuimen tuomioissa.

 

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja

 

Yhdistys on julkaissut vuosikirjaa vuodesta 1978 lukien. Tällä hetkellä vuosikirja ilmestyy vuosittain vuoden loppuun mennessä. Kirjan päätoimittajana on yhdistyksen puheenjohtaja, OTT Jaana Paanetoja. Hän pyrkii oma-aloitteisesti saamaan kirjoituksia vuosikirjaan. Sen ohella jäseniä ja muita kirjoittamisesta kiinnostuneita kannustetaan tarjoamaan kirjoituksia vuosikirjassa julkaistavaksi. Paanetoja ohjaa tarvittaessa kirjoitustyötä. Käsikirjoitusten deadline on vuosittain kesäkuun loppu.

 

Vuoden 2021 vuosikirjassa on neljä artikkelia ja yksi näkökulmakirjoitus:

 

 • Hölttä, Kalevi: Yleinen työtaisteluvapaus?
 • Jarmas, Timo: Covid-19 ja työlainsäädäntö
 • Saarensola, Satu: Riita-asiat ja oikeudenkäyntikulut – hovioikeustuomarin mahdollisuudet vaikuttaa kulujen määrään
 • Seljavaara, Semmi: Yhteistoiminta-asiamies työneuvoston lausuntojen pyytäjänä
 • Näkökulma: Salminen, Joel: Ajatuksia hallituksen ehdottamasta uudesta yhteistoimintalaista.

 

Kirjaa voi tilata: tyooikeudellinen.yhdistys(at)gmail.com. Se on ostettavissa myös Alma Talentin Verkkokirjahyllystä.

 

Jäsenyydet muissa yhdistyksissä ja kansainvälinen toiminta

 

Yhdistys on ollut edelleen Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona. Yhdistyksen puheenjohtaja OTT Jaana Paanetoja on mainitun kansainvälisen yhdistyksen hallituksen (Executive Com­mittee) jäsen.

Yhdistys on myös ollut jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

Kunniajäsenet

 

Yhdistyksen kunniajäseniä ovat entinen työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo, työoikeuden emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen ja entinen työtuomioistuimen presidentti Pekka Orasmaa.

 

Tiedottaminen

 

Yhdistyksen jäsenille on vuoden 2021 aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tietoa yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat olleet myös yhdistyksen uudistetut kotisivut osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi. Opintopiirin toiminnasta on tiedotettu opintopiirin omalla sähköpostilistalla.

 

 

Helsingissä toukokuun 6. päivänä 2022

 

   

   

   

  Aiemmat toimintakertomukset

  Liity jäseneksi

  Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

  tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

  Liity jäseneksi

  Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

  tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

  Tietosuojakäytäntö Työoikeudellinen Yhdistys ry 2018