Toiminta- kertomukset

Toiminta- kertomukset

Toimintakertomus vuodelta 2022

Yhdistyksen esittely

 

Työoikeudellinen Yhdistys ry on perustettu vuonna 1958 ja sen kotipaikka on Helsinki.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on työoikeudellisten kysymysten käsitteleminen, niiden tutkimisen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen sekä yhteyden pitäminen ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin ja työoikeudellisen tutkimuksen edustajiin. Yhdistys pitää kokouksia työoikeudellisten kysymysten käsittelemiseksi ja tukee työoikeudellista tutkimustyötä ja sen tulosten julkaisemista sekä panee toimeen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joihin on pääsy muillakin kuin yhdistyksen jäsenillä, ja harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, ottamatta näihin käsiteltäviin kysymyksiin kuitenkaan yhdistyksenä kantaa.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Valittaessa jäseniä hallitukseen on työnantaja- ja työntekijäintressien kesken noudatettava tasapuolisuutta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitusten jäsenten valinta tapahtuu vuorovuosin ja vain puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Jäsenmäärä ja jäsenmaksut

Vuoden 2022 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.

Jäsenrekisterissä oli 31.12.2022 yhteensä 666 jäsentä. Vuoden 2022 jäsenmaksunsa suorittaneita jäseniä ja yhdistyksen kunniajäseniä oli maaliskuuhun 2023 mennessä yhteensä 483.

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt

Vuosikokouksessa 2022 erovuoroiset hallituksen jäsenet lakimies Anja Lahermaa, varatuomari Mikko Nyyssölä, ja oikeusneuvos Ari Wirén valittiin jatkokaudelle. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat oikeustieteen tohtori ja työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, hallitusneuvos Tarja Kröger, varatuomari Markus Äimälä ja varatuomari Anu-Tuija Lehto.

Jaana Paanetoja on eronnut yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä 19.10.2022.

Mikko Nyyssölä ja Anja Lahermaa ovat ilmoittaneet hallitukselle eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Anja Lahermaa on kuitenkin ilmoittanut jatkavansa toimintaansa hallituksessa yhdistyksen kevään 2023 vuosikokoukseen saakka.

Asianajaja, varatuomari Mari Mohsen on toiminut yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana 6.9.2022 saakka. Mohsen on 6.9.2022 pidetyssä hallituksen kokouksessa ilmoittanut luopuvansa yhdistyksen sihteerin tehtävistä. Mohsen on auttanut yhdistyksen hallitusta kevään 2023 vuosikokoukseen saakka.

Varatuomari Heli Tikkanen on toiminut yhdistyksen teknisenä sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana vuonna 2022. Tikkanen on 1.9.2022 ilmoittanut halukkuutensa luopua asteittain yhdistyksen teknisen sihteerin tehtävistä. Hän on kuitenkin sopinut jatkavansa teknisen sihteerin tehtäviä, kunnes mahdollinen uusi tekijä löytyy niille. Hallituksen kokouksessa 6.9.2022 Tikkanen valittiin yhdistyksen rahastonhoitajaksi.

Vuosikokouksessa 2022 yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin työmarkkinalakimies Miira Kaukolinna ja varatuomari Timo Koskinen. Heidän varajäsenikseen valittiin asianajaja Mika Kärkkäinenja lakimies Jenniveera Tabell.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2022 vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2021 ja myönnettiin hallitukselle ja rahastonhoitajalle vastuuvapaus.

Vuoden 2022 tilinpäätös oli 6 060,17 euroa ylijäämäinen.

Yhdistyksen toiminta vuonna 2022

    1. Yhdistyksen kokoukset

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous järjestettiin maanantaina 23.5.2022 etäyhteyden välityksellä (L 375/2021 5 §).

 

    2. Seminaarit

Yhdistys järjesti 29.4.2022 yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston laitoksen, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ja Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työoikeusoppiaineen kanssa etäyhteyksin Työehtosopimusoikeuden iltapäivän. Alustuksina olivat ”Työehtosopimusneuvottelujen juridiikkaa” alustajina EK ry:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä ja SAK ry:n työmarkkinapäällikkö Karoliina Huovila, ”Työlakien mahdollistamat työehtosopimuksin sovittavat poikkeukset” alustajana varatuomari Harri Hietala, ”EU-oikeuden vaikutukset työehtosopimuksiin” alustajana OTT, työoikeuden dosentti Helena Lamponen, ”Pakottava työlainsäädäntö työehtosopimusriidoissa” alustajana OTT, ma. työtuomioistuinneuvos Outi Anttila, ”Työehtosopimuksen yleinen jälkivaikutus: millä opeilla palapeliä kokoamaan?” alustajina OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja ja yhteistoiminta-asiamiehen toimiston asiantuntija Ilkka Ruponen, ”Työtaistelun tunnusmerkit” alustajana OTT, työoikeuden dosentti Kalevi Hölttä sekä ”Katsaus tutkimusta kaipaaviin työehtosopimusoikeuden aiheisiin” alustajana OTT, apulaisprofessori Marjo Ylhäinen.

Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikokouksen 23.5.2022 jälkeen järjestettiin etäyhteyden välityksellä keskustelutilaisuus teemalla ”Tuore yhteistoimintalaki – kertyneitä kokemuksia ja kysymyksiä”. Mukana keskustelemassa tilaisuudessa olivat yhteistoiminta-asiamies Joel Salminen, yhteistoiminta-asiamiehen toimiston lakimies Kari Pöllänen, Ek ry:n lakiasianjohtaja Markus Äimälä ja SAK ry:nlakimies Anu-Tuija Lehto. Keskustelua moderoi yhdistyksen puheenjohtaja OTT Jaana Paanetoja.

 

    3. Aamukahvitilaisuudet

Yhdistys järjesti vuonna 2022 kaksi aamukahvitilaisuutta etäyhteyksien välityksin:

 • 21.1.2022 aamukahvitilaisuudessa aiheena oli ”Työntekijän lojalisuusvelvollisuuden perusta, sisältö ja rajoitukset. Työntekijän lojalisuusvelvollisuuden työlainsäädännöllisen ja työsopimusperusteisen tason suhde perus- ja ihmisoikeuksiin erityisesti sananvapauden näkökulmasta”. Alustajana oli OTT Aki Ollila.
 • 8.4.2022 aamukahvitilaisuuden aiheena oli ”Uuden työaikalain ajankohtaisia soveltamiskysymyksiä”. Alustajana oli lakimies Aki Eriksson.

  4. Opintopiiri

Yhdistyksen opintopiiri on tarkoitettu kaikille työoikeudellisista asioista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille jäsenille. Tilaisuuksiin voivat osallistua myös ei-jäsenet ohjaajan kanssa niinsovittaessa. Opintopiirin tarkoituksena on erityisesti tarjota vertaistukea työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, mutta tapaamisten aikana keskustellaan myös työoikeuden tutkimuksesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Opintopiiriä on ohjannut yhdistyksen puheenjohtaja, OTT Jaana Paanetoja.

Vuonna 2022 aikana opintopiiri järjestettiin kaksi kertaa: 

 • Opintopiirissä 3.3.2022 tutkija Alexa Kavasto kertoi väitöskirjatutkimuksestaan. Teemana oli erityisesti kokonaisharkinta työkyvyn alentumisesta johtuvan irtisanomisen yhteydessä.
 • Opintopiirissä 30.5.2022 Maija Wilskman alusti ammatillisen OTL-tutkintoonsa liittyen työaikalakiin liittyvistä kysymyksistä, erityisesti varallaoloa koskien.

        5. Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja

Yhdistys on julkaissut vuosikirjaa vuodesta 1978 lukien. Tällä hetkellä vuosikirja ilmestyy vuosittain vuoden loppuun mennessä. Kirjan päätoimittajana on vuonna 2022 ollut yhdistyksen puheenjohtaja, OTT Jaana Paanetoja. Jäseniä ja muita kirjoittamisesta kiinnostuneita kannustetaan tarjoamaan kirjoituksia vuosikirjassa julkaistavaksi.

Vuoden 2022 vuosikirjassa on neljä artikkelia:

 • Sund-Norrgård, Petra – Bruun, Niklas: Menettelyllinen kokonaisuusarviointi ja työntekijän asema työoikeudellisen oikeuskehityksen valossa
 • Kallio, Roosa-Olivia: Oikaisuvaatimusasiat työneuvostossa uuden työaikalain aikana
 • Sairanen, Simo: Uskonnollisen työvaatetuksen kiellot perusoikeuksien näkökulmasta
 • Hölttä, Kalevi: Työtaistelun tunnusmerkeistä

Kirjaa voi tilata: tyooikeudellinen.yhdistys(at)gmail.com. Se on ostettavissa myös Alma Talentin Verkkokirjahyllystä.

 

Jäsenyydet muissa yhdistyksissä ja kansainvälinen toiminta

Yhdistys on ollut edelleen Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona. Yhdistyksen puheenjohtaja OTT Jaana Paanetoja on toiminut mainitun kansainvälisen yhdistyksen hallituksen (Executive Committee) jäsenä.

Yhdistys on myös ollut jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

 

Kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniajäseniä ovat entinen työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo, työoikeuden emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen ja entinen työtuomioistuimen presidentti Pekka Orasmaa.

 

Tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenille on vuoden 2022 aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tietoa yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat olleet myös yhdistyksen uudistetut kotisivut osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi. Opintopiirin toiminnasta on tiedotettu opintopiirin omalla sähköpostilistalla.

 

Helsingissä huhtikuun 28. päivänä 2023

 

Työoikeudellinen yhdistys
Hallitus

   

   

   

  Aiemmat toimintakertomukset

  Liity jäseneksi

  Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

  tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

  Liity jäseneksi

  Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

  tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

  Tietosuojakäytäntö Työoikeudellinen Yhdistys ry 2018