Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Säännöt

 

 

1 §

Työoikeudellinen Yhdistys on yhdistyslain alainen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on työoikeudellisten kysymysten käsitteleminen, niiden tutkimisen edistäminen ja niiden tunnetuksi tekeminen sekä yhteyden pitäminen ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin ja työoikeudellisen tutkimuksen edustajiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia työoikeudellisten kysymysten käsittelemiseksi ja tukee työoikeudellista tutkimustyötä ja sen tulosten julkaisemista sekä panee toimeen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joihin on pääsy muillakin kuin yhdistyksen jäsenillä, ja harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, ottamatta näihin käsiteltäviin kysymyksiin kuitenkaan yhdistyksenä kantaa.

Työnsä tukemiseksi yhdistyksellä on jäsenistössään myös kannattajajäseniä ja se vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3 §

Yhdistyksen jäsenenä voi olla lakimies ja se, joka on tai on ollut työtuomioistuimen, työneuvoston tai vakuutusoikeuden jäsen tai varajäsen, niin myös se, joka muuten on toiminnassaan tai opinnoissaan keskittynyt työoikeuteen tai siihen liittyviin kysymyksiin. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla oikeushenkilö. Jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen työssä tai sen toiminta-alalla erityisen ansioituneen henkilön yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi suullisestikin yhdistyksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvat velvollisuutensa tai joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai muuten on osoittautunut jäsenyyteen sopimattomaksi.

4 §

Yhdistyksen jäsenten on suoritettava yhdistykselle vuotuinen maksu, jonka vuosikokous määrää kalenterivuodeksi kerrallaan, ei kuitenkaan kannattajajäsenen osalta, jonka kanssa hallitus sopii jäsenmaksun suuruudesta ja suorittamisesta.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Jäseniä hallitukseen valittaessa on työnantaja- ja työntekijäintressien kesken noudatettava tasapuolisuutta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, ja sillä on päätäntäoikeus, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa kaikki ne asiat, jotka näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen muiden elinten toimialaan tai joita hallitus ei ole antanut jonkun jäsenensä tai jäsenten valiokunnan taikka ottamansa toimihenkilön hoidettaviksi.

6 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

  2. esitetään hallituksen kertomus ja tilintarkastajain lausunto ja käsitellään kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta;

  3. päätetään niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta;

  4. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi, kuitenkin siten, että ensimmäisistä hallituksen jäsenistä puolet arvan mukaan jättää paikkansa seuraavan vuosikokouksen täytettäviksi; jos jäsenen tilalle tulee valita toinen kesken ensinmainitun toimikautta, toimitetaan vaali vain toimikauden loppuajaksi;

  5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kummallekin varamies;

  6. määrätään jäsenmaksujen suuruus; sekä

  7. käsitellään muut kokouksessa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Vuosikokous pidetään ennen toukokuun loppua.

7 § (muutettu v. 2004)

Kokouskutsut ja muut tiedotteet toimitetaan jäsenille sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, postitse tai julkaisemalla ne jossakin yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Vuosikokouksesta on ilmoitettava kaksi viikkoa ja muusta yhdistyksen kokouksesta viikkoa ennen kokousta.

8 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilit on annettava tarkastettaviksi ennen helmikuun loppua ja tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä, kun heille on annettu tilaisuus tilien tarkastamiseen.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yksin tai joku muu hallituksen jäsen yhdessä toisen jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman muun henkilön kanssa.

10 §

Jos yhdistys lakkaa, käytetään sen varat yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi yhdistyskokouksen määräämällä tavalla.

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com

Tietosuojaseloste Työoikeudellinen Yhdistys ry 2024

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostin 

tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com