Vuosikirjat

Vuosikirja julkaistaan vuosittain. Vuosikirjaan voi tarjota erityyppisiä kirjoituksia ja se onnistuu ottamalla yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Paanetojaan (jaana.paanetoja(at)tem.fi).

VUOSIKIRJA 2020

Yhdistyksen vuosikirja vuodelta 2020 on ilmestynyt. Vuosikirjassa on kolme artikkelia, emeritusprofessori Niklas Bruunin haastattelu sekä yksi näkökulma-kirjoitus:

Lamminen, Johannes: Työtaistelutoimenpiteiden suhteellisuus

Paanetoja, Jaana: Oikeus siirtää vuosilomalakia pidempi vuosiloma työkyvyttömyystapauksissa – työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnöt ja ennakkoratkaisujen perusteella annetut tuomiot

Ylhäinen, Marjo – Moisio, Maija: Katsaus sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyviin kysymyksiin naisvaltaisella ammattialalla – ”Työpaikalla todella vähän miehiä, joten on vaikea arvioida tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.”

Paanetoja, Jaana: Professori emeritus Niklas Bruunin 70-vuotishaastattelu

Näkökulma: Lamponen, Helena: Työelämässä tarvittavan kokonaisvaltaisen ihmisyyden asettamista vaatimuksista työsopimusosapuolille

Kirjaa voi tilata osoitteesta tyooikeudellinenyhdistys@gmail.com hintaan 25 euroa / kpl + postituskulut. Lasku lähetetään kirjan mukana. Sähköinen versio on ostettavissa Alma Talentin verkkokaupasta (https://shop.almatalent.fi) tammikuun aikana.

KIRJOITTAJAOHJEET, ks. erillinen ohje.

VUOSIKIRJATILAUKSET

Yhdistys on julkaissut vuosikirjaa vuodesta 1978 lähtien. Vanhimpia kirjoja on saatavana rajoitetusti.

Vuosikirjatilaukset osoitteesta: tyooikeudellinenyhdistys(at)gmail.com.

HINNAT

 • vuosikirjat 2014-2015 ja 2016-2017, 2018,2019 ja 2020: 25 euroa
 • vuosikirjat 2012-2013, 2010-2011 ja 2009: 20 euroa
 • vuosikirjat 2005 ja 2001-2002: 15 euroa
 • vuosikirja 1999-2000: 6 euroa
 • sitä aiemmat vuosikirjat: 4 euroa

Lähetykseen lisätään postikulut.

VUOSIKIRJA- JA JULKAISULUETTELO  

1978 (painos loppunut)

 • Heimo Lampi ja Antti Suviranta: Välimiesmenettely ja tuomioistuinten tehtävät työoikeudellisten oikeusriitojen ratkaisemisessa
 • Pirkko K. Koskinen: Työntekijöiden osallistumisesta tuotantolaitosten hallintoon Neuvostoliitossa
 • Kaarlo Sarkko: Työoikeuden kodifiointi Suomessa

1979

 • Teuvo Kallio: Työriitojen sovittelujärjestelmistä Pohjoismaissa
 • Antti Suviranta: Pohjoismaiden työneuvostoista
 • Kari-Pekka Tiitinen: TSL 27.2 § ja lomauttaminen

1980 (painos loppunut)

 • Antti Suviranta: Oikeudenkäynneistä yhteistoimintalakia koskevissa asioissa
 • Unto Rissanen: Yhteistoimintalain soveltamisen valvonta käytännössä
 • Lasse Laatunen: Työnantajan YTL:n mukaisista yhteistoimintavelvoitteista ja neuvottelutavoitteen täyttymisestä

1981

 • Pirkko K. Koskinen: Naisten ehdot työmarkkinoilla
 • Teuvo Kallio: Palvelussuhteen päättyminen työnantajan toimesta ja erotetun taloudellinen turvallisuus

1982

 • Antti Suviranta: Työrauhavelvollisuuden rajankäyntiä
 • Kari-Pekka Tiitinen: Toimiehtosopimuslaista ja sen työrauhasäännöksistä

1983 (painos loppunut)

 • Kari-Pekka Tiitinen: Antti Suviranta Työoikeudellisen Yhdistyksen puheenjohtajana
 • Ilpo Ahtola: Kunnallisen puolen toimihenkilöryhmiin liittyvistä käsitteistä
 • Niklas Bruun: Työsopimuslain 17 §:n 3 momentin tulkinnasta
 • Mikko Hurmalainen: Hyvityssakko työrauhavelvoitteen tehosteena
 • Veikko M. Hämäläinen: Eräitä työnantajan, työntekijän ja virkamiehen vahingonkorvausvastuun toteuttamiseen liittyviä prosessuaalisia näkökohtia
 • Martti Kairinen: Direktio-oikeuden käsitteestä
 • Teuvo Kallio: Sovintoehdotuksesta työriitalaissa
 • Pirkko K. Koskinen: Naiset tuomioistuinlaitoksessa
 • Heimo Lampi: Ajatuksia johtamisesta
 • Raimo Lehtinen: Piirteitä akavalaisista työriidoista
 • Simo Leivo: Työtuomioistuimen päätösten oikeudenmukaisuudesta – kriittisiä huomioita työtuomioistuimen lainkäytöstä
 • Teuvo Metsäpelto: Virkamiesasemaan soveltumaton lahjojen ja muiden etuuksien vastaanottaminen
 • Raimo Nenonen: Valtion virkaehtosopimuslainsäädäntö, sen kehittäminen ja suhde muuhun lainsäädäntöön
 • Paavo J. Paavola: Kunnallinen virkaehtosopimusjärjestelmä muutosten edessä
 • Kirsti Palanko: Työmarkkinajärjestöjen pelisääntöjen menneisyys ja nykytila; mietteitä ja havaintoja sopimus- ja neuvottelujärjestelmästä
 • Jorma Pelkonen: Äänestyskäyttäytymisestä työtuomioistuimessa
 • Juha Peltola: Työsuhdeturva ja tuomioistuinprosessi
 • Jorma Reini: Kunnallisen neuvottelu- ja sopimisjärjestelmän korjaaminen
 • Seppo Riski: Keskusjärjestösopimuksia
 • Kaarlo Sarkko: Uudistunut työneuvosto
 • Timo K. Vertanen: Työriitojen sovittelun uudistustarpeista
 • Jyrki Vihma: Kolmikantaisuudesta ILO:ssa ja työelämän suhteissa
 • Martti Virtanen: Eräitä näkökohtia liikkeen luovutusta koskevista työoikeudellisista säännöksistä

1984 (painos loppunut)

 • Antti Suviranta: Kaarlo Sarkko
 • Niklas Bruun: Työntekijöiden korvausvastuusta työtaistelutoimenpiteen aiheuttamista vahingoista
 • Veikko M. Hämäläinen: Työsopimussuhteessa olevan myyntimiehen ja hänen päämiehensä välisestä oikeussuhteesta kauppaedustajista annetun lain mukaan
 • Kalevi Hölttä: Työnantajien painostustoiminta
 • Martti Kairinen: Oikeusjärjestelmä ja työoikeus
 • Teuvo Kallio: Yleinen etu sovittelussa
 • Pirkko K. Koskinen: Oikeudellisen työsuojelututkimuksen tiedonintressistä
 • Lauri Kuivanen: Luottamusmiehen aseman vakiinnuttaminen ja neuvottelumenettelyn kehitys
 • Heimo Lampi: Havaintoja työsuhdeturvakeskustelusta
 • Juhani Lehtikunnas: Vahvistuskanteen täsmentämisestä ja vahvistusintressistä työtuomioistuimessa
 • Raimo Lehtinen: Virkaehtosopimusjärjestelmä julkisyhteisön toiminnan osana
 • Simo Leivo: Työnantajan velvollisuudesta noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä
 • Teuvo Metsäpelto: Neuvotteluoikeuslain soveltaminen ja merkitys virkaehtosopimusjärjestelmän voimassa ollessa
 • Mauri Moren: Näkökohtia työriitalain suhteesta vahingonkorvausvelvollisuuteen
 • Paavo J. Paavola: Uuden kunnallisen pääsopimuksen solmimisen historiaa
 • Kirsti Palanko: Ammattiyhdistysliike ja kollektiivinen työsuhdeturva
 • Jorma Pelkonen: Lausuntomenettelystä työtuomioistuimessa
 • Risto Rusama: Lakinormin tulkinnasta työtuomioistuimessa
 • Jorma Saloheimo: Työsuhteen tunnusmerkeistä työturvallisuuslaissa
 • Paul Strandén: Työntekijöiden asemasta lehdistön normikentässä
 • Kari-Pekka Tiitinen: Työsopimus – työsopimussuhde – työsuhde; IML:n soveltamisala
 • Jyrki Vihma: Työsuhdeturva Kansainvälisessä työjärjestössä
 • Kaarlo Sarkon kirjallinen tuotanto

1985

 • Jorma Pelkonen: Niilo Luukanen 1898-1985
 • Roger Blanpain: The Crisis and Industrial Relations in the WesternWorld
 • Wolfgang Däubler: Alternative Interpretation im Arbeitsrecht ?
 • Antti Suviranta: Methods of Comparative Labour Law
 • Kari-Pekka Tiitinen: Procedures and Structures of Collective Bargaining at the Enterprise and Plant Levels in Finland
 • Niklas Bruun: New Forms and Aspects of Atypical Employment Relationships in Finland
 • Pentti Virtanen: Employment accidents: indemnities and rehabilitation
 • Juhani Lehtikunnas: Irtisanomissuojasopimuksen määräykset työvoiman vähentämisjärjestyksestä ja työntekijän oikeus vahingonkorvaukseen
 • Martti Virtanen: Matkustamisen lukemisesta työaikaan

1986 (painos loppunut)

 • Jorma Pelkonen: Työtuomioistuimen neljä vuosikymmentä
 • Asta Mäkinen: Työtuomioistuimen jäsenet ja virkamiehet 1947-1986
 • Teuvo Kallio: Työneuvosto 40 vuotta
 • Riitta Nordberg ja Maire Sillanpää: Työneuvoston jäsenet ja virkamiehet
 • Niklas Bruun: Työoikeudellinen lainkäyttö ja tuomarin arvostukset
 • Timo Esko: Näkökohtia työtuomioistuimen kansainvälisestä toimivallasta
 • Åke Heiniö: Graafisen alan välimiesoikeuden syntyvaiheista
 • Pekka Hynönen: Rakennusalan sosiaalitilalaiminlyönnit ja työtuomioistuin
 • Lauri Hyppönen: Laittomat työtaistelut ja työehtosopimuslain 8 §:n 1 mom.
 • Kalevi Hölttä: Sopimusvapaus ja työrauhavelvollisuus
 • Kalervo Juurinen: Rajankäyntiä työtuomioistuimen ja hallintolainkäyttömenettelyn välillä
 • Allen E. Järvenpää: Työturvallisuus työneuvoston ja työtuomioistuimen lausunnoissa, päätöksissä ja tuomioissa
 • Martti Kairinen: Työvoiman vuokraus ja työoikeudellinen konstruktio
 • Raila Kangasperko: Osa-aikatyöntekijöiden vuosilomaoikeuksien kehityksestä
 • Timo Kauppinen: Työtuomioistuimen toiminnasta
 • Pirkko K. Koskinen: Työehtosopimuksen yleissitovuudesta oikeuskäytännön valossa
 • Lauri Kuivanen: Työlainsäädännön kehitys ja työneuvosto
 • Heimo Lampi: Kokemuksia graafisen alan välimiesmenettelystä
 • Simo Leivo: Työtuomioistuin – riippumaton ja puolueeton oikeusistuin – vai jotain muuta
 • Olavi Lindblom: Työtuomioistuimen alkutaipaleelta
 • Kirsti Palanko: Mietteitä ja havaintoja välimiesmenettelystä työoikeusasioissa
 • Heikki Pohja: Irtisanomisperusteen arviointi arvostusten muuttuessa
 • Jorma Saloheimo: Valtion ja kunta-alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksista
 • Anna-Maija Silvola: Ajatuksia työstä
 • Sakari Sippola: KHO:n oikeuskäytäntöä virkaehtosopimusjärjestelmässä
 • Paul Strandén: Yleissitovan työehtosopimuksen nojalla noudatettavat määräykset erään esimerkkitapauksen valossa
 • Antti Suviranta: Työtuomioistuimen ja työneuvoston puolueettomista jäsenistä
 • Kari-Pekka Tiitinen ja Maarit Tamminen: Keskeinen työlainsäädäntö ja sen valmisteluasiakirjat
 • Jyrki Vihma: Neuvottelujärjestelmästä, sen soveltamisesta ja muuttumisesta
 • Matti Virtanen: Työaikaa säännöstävien lakien soveltamisalasta
 • Pekka Virtanen: Inhimillisyyttä riitojen ratkaisuun

1987

 • Maria Matey: Solving Collective Labour Disputes in Poland
 • Zbigniew Salwa: Appointment of a Director of State Enterprise
 • Andrzej Swiatkowski: Employment Relationships of Civil Servants
 • Walerian Sanetra: The Structure ans Tasks of State Labour Inspection in Poland
 • Marek Pliszkiewicz: Legal Problems of Work Protection in Poland
 • Jyrki Vihma: Application of the I.L.O. Doctrines in the Finnish Labour Market System
 • Anja Nummijärvi: Työnantajien työtaistelutoimenpiteistä
 • Markus Äimälä: Liikkeen luovutus ja työsuhteet

1988 (painos loppunut)

 • Niklas Bruun: Yhtiöittämiskehitys ja työoikeus
 • Martti Kairinen: Työoikeuden evoluutiovaiheista
 • Pirkko K. Koskinen: Tietosuoja ja työoikeudellinen tutkimus
 • Jorma Saloheimo: Työturvallisuustoimien järjestys – normivalinnan ongelma
 • Antti Suviranta: Työoikeuden kansainvälistä yhdistystoimintaa
 • Kari-Pekka Tiitinen: Mukavuuslippu ja kansainväliset työehtosopimukset
 • Timo Toivonen: Piirteitä työvoiman rakennemuutoksesta
 • Jyrki Vihma: Puhutaan työläisittäin! – Albert Thomas
 • Kari Vähätalo: Kansalaisen oikeus työttömyysturvaan ja suomalainen palkkayhteiskunta

1989 (painos loppunut)

 • Jukka Heikkerö, Pirkko K. Koskinen ja Paavo Nikula: Naisten ja miesten samapalkkaisuus Suomessa
 • Martti Kairinen: Korvausvastuusta sopiminen työnantajan ja työntekijän kesken
 • Kirsti Palanko: Työehtosopimuslain muutosten merkitys palkansaajapuolelle
 • Jorma Saloheimo: Vaarallisen työn keskeytysoikeuksista
 • Antti Suominen: Lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva
 • Antti Suviranta: Työlainsäädännön valmistelusta
 • Andrzej Swiatkowski: Right-to-work Law: An Important Factor of Trade Union’ s Freedom as a Result of Political Round Table Negotiations in Poland
 • Kari-Pekka Tiitinen: Työelämän normien rikkomusten sanktiot
 • Jyrki Vihma: ILO:n osuudesta ihmisoikeuksien edistämiseen

1990 (painos loppunut)

 • Barbara Wagner: Law, Collective Agreements and Employment Contract
 • Seppo Koskinen: Luottamusmiehen valinnasta
 • Kirsti Palanko: Kolmiportaisesta sopimusjärjestelmästä
 • Yrjö Marttila: Taloudellisten vaikeuksien vaikutus työsuhteen ehtoihin yrityksessä
 • Kari-Pekka Tiitinen: Työriitojen sovittelu Suomessa
 • Jorma Saloheimo: Vähimmäistoimeentuloturvan oikeudellisia ongelmia XlIIth World Congress, Athens, September 18-21, 1991; pääraportöörien kysymykset kansallisille raportööreille

1991 (painos loppunut)

 • Timo Esko: Ulkomaantyön muuttuva kuva ja TSL 5 a luku
 • Juha Häyhä: Työsopimuksen tulkinnasta
 • Risto Jalanko: Työn luonne määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytyksenä
 • Martti Kairinen: Työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien peruskirja
 • Raili Kangasperko: Epätyyppisistä työsuhteista meillä ja Euroopassa
 • Heikki Keskinen: Valtion työehtosopimustoiminnan kehityslinjoja ja erityispiirteitä
 • Pirkko K. Koskinen: Kilpailukieltosopimuksesta
 • Seppo Koskinen: Oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena
 • Tarja Kröger: Irtisanomisperusteiden harkinnasta
 • Helena Lamponen: Osakeyhtiön toimitusjohtaja – toimielin vai työntekijä
 • Jorma Pelkonen: Asianomaisen alan yleissitovan työehtosopimuksen määräytymisestä
 • Tom Rissanen: Kunnallisalan yksityistämisen vaikutukset palvelussuhteen ehtoihin
 • Jorma Saloheimo: Työsopimuksen enimmäis- ja vähimmäiskestoajasta
 • Jorma Skippari: Irtisanomisajan ja lomautusilmoitusajan suhteesta
 • Antti Suviranta: Suomen yhdistymisvapautta ILO:n eksperttikomiteassa
 • Martti Virtanen: Eri työntekomuotojen tasavertaisesta kohtelusta ja liikkuvuuden edistämisestä

1992 (painos loppunut)

 • Seppo Koskinen: Luottamusmiehen työsopimuksen purkamisesta
 • Tarja Kröger: Työehtosopimukseen perustuvasta paikallisesta sopimisesta
 • Juha Peltola: Täystyöllisyystavoite ja työllisyyslaki
 • Andrzej Swiatkowski: Employment Law and Relations in New Poltitical, Economic and Social Environment in Poland

1993 (painos loppunut)

 • Tuire Santamäki-Vuori: Promotion and regulation of job creation opportunities
 • Seppo Pietiläinen: Social security in the year 2000: Potentialities and Problems XIV World Gongress: Seoul, September 26-30, 1994, pääraportöörien kysymykset kansallisille raportööreille
 • Seppo Koskinen: Painostusta vai ei
 • Kimmo Nieminen: Yhteistoimintasopiminen yritystoiminnan muutosten yhteydessä
 • Pekka Orasmaa: Työtuomioistuinprosessi uudistuu
 • Jaana Paanetoja: Tilapäisen virkamiehen oikeusasema ja muutokset – eräitä erityiskysymyksiä
 • Anja Rantanen-Lahti: Paikallinen sopiminen ja nuoret

1994 (painos loppunut)

 • Ruth Ben-Israel: Social Security in the Year 2000: Potentialities and Problems
 • Mikko Huttunen: Joukkueurheilijan ja urheiluseuran välinen pelaajasopimussuhde – työsuhde vai muu sopimussuhde
 • Seppo Koskinen: Paikallisen sopimisen työntekijäosapuoli
 • Anja Nummijärvi: EY:n tasa-arvopolitiikasta ja sen oikeudellisista vaikutuksista Suomessa
 • Jaana Paanetoja: Työaikasäännösten alueellisesta soveltamisalasta

1995 (painos loppunut)

 • Niklas Bruun: Eurooppalainen yritysneuvosto – EU:n direktiivi ja sen kansallinen voimaansaattaminen
 • Mikko Huttunen: Sportsmen and the categories of persons in the legislation of the European Union concerning the free movement of persons
 • Seppo Koskinen: EY ja määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen
 • Anja Nummijärvi: Raskauteen ja synnytyksestä johtuvaan syyhyn perustuvan syrjinnän kiellosta – tasa-arvolain ja EU-oikeuden tarkastelua
 • Jorma Saloheimo: EY-oikeuden ja kansallisen työoikeuden vuorovaikutus
 • Markus Äimälä: Liikkeen luovutuksen käsite yhteisöoikeudessa

1996 (painos loppunut)

 • Seppo Koskinen: Työntekijästä yrittäjäksi
 • Mirja-Maija Tossavainen: Yhdenvertaisen kohtelun sääntelystä
 • Merru Tuliara: Työntekijöiden huumetestauksesta ja oikeudesta yksityisyyteen Yhdysvalloissa

1997 (painos loppunut)

 • Kari-Pekka Tiitinen: Työneuvosto 50 vuotta
 • Antti Suviranta: Työneuvoston juurista ja vaiheista
 • Jorma Saloheimo: Työneuvoston rooli työoikeusasioiden ratkaisumenettelyssä
 • Seppo Koskinen: Palkan alentamisesta Korkeimman oikeuden uudessa oikeuskäytännössä

1998 (painos loppunut)

 • Kari-Pekka Tiitinen: Työaikalakien soveltamisalasäännökset lyyrisesti ex chatedra
 • Heikki Halila: Palkansaajajärjestön eroaminen yläyhdistyksestä – siviilioikeutta ja työoikeutta
 • Seppo Koskinen: Ns. extraajien työsopimusten kestoajasta
 • Jaana Paanetoja: Työneuvoston käytäntöä uuden työaikalain tulkinnasta

1999–2000

 • Seppo Koskinen: Ostoboikotti ja vahingonkorvaus
 • Susanna Siitonen: Suomalaista palkkaturvaa neljännesvuosisata
 • Olavi Sulkunen: Ammattiyhdistysoikeudet Euroopan yhteisön maissa
 • Mirja-Maija Tossavainen: Työrauhavelvollisuuden ulottuvuuksia – järjestöllisten tavoitteiden edistämisestä työtaistelutoimin työrauhavelvollisuuden vallitessa

2001–2002

 • Bruun Niklas: The Autonomy of Collective Agreement
 • Hölttä Kalevi: Luottamusvaltuutetut järjestäytymättömien työntekijöitten edunvalvojiksi
 • Koskinen Seppo: Ikäsyrjintä
 • Salonius Juhani: Laki työriitojen sovittelusta 40 vuotta – merkki lain erinomaisuudesta vai muutostarpeesta
 • Valkonen Mika: Yhdenvertainen kohtelu työsopimuslaissa
 • Virtanen Martti: Työsuhteen aikana tapahtuvasta sopimisesta

2003–2004  (painos loppunut)

 • Suviranta Antti: Kari-Pekka Tiitinen 60-vuotias
 • Almgren Markku: Työntekijöiden irtisanomisjärjestyksestä
 • Bruun Niklas: Yleissitovuus, asianomainen ala ja vuoden 2001 työsopimuslaki
 • Engblom Matleena: Työnantajan menettelyvelvoitteet päätettäessä työsuhde yksilöperusteella
 • Kairinen Martti: Uuden työsopimuslain toimivuus
 • Kaittola Sirpa: Työehtosopimusten yleissitovuus vahvistamislautakunnan näkökulmasta
 • Koskinen Seppo: Neuvottelutasojen merkityksestä yhteistoimintaneuvotteluissa
 • Kujala Sanna ja Pohja Heikki: Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen
 • Paanetoja Jaana: Sosiaalipalveluna järjestettävästä työstä
 • Palanko-Laaka Kirsti: Miten tultiin kolmikantaan
 • Saloheimo Jorma: Paperiteollisuuden työehtosopimuksen palkantarkistuksia koskevasta neuvottelulausekkeesta
 • Sulkunen Olavi: Yhdenvertaisuuslaki pähkinänkuoressa
 • Kari-Pekka Tiitisen kirjallinen tuotanto

2005

 • Kangasperko Raila: Palvelujen vapaa liikkuvuus ja lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonta
 • Korhonen Tiina: Työttömyysturva ja työnhakusuunnitelmat
 • Meling Timo: Ammatillista koulutusta vailla olevien nuorten oikeudesta työmarkkinatukeen
 • Mäkinen Anne-Mari: Paikallisesta sopimisesta paperiteollisuudessa

2006  (painos loppunut)

 • Orasmaa Pekka ja Saloheimo Jorma: Työtuomioistuin ja työneuvosto 60 vuotta
 • Ovaska Mari: Työtuomioistuimen yhteiskunnallinen rooli vuosina 1947–1974
 • Salonius Juhani: Ajankohtaista EU:sta – yli rajojen ulottuvasta sovittelusta ja sopimisesta
 • Bruun Niklas: EU-työoikeus ja 2000-luvun haasteet – vuoden 2006 Vihreän kirjan tarkastelua
 • Engblom Matleena: Työnjohto-oikeus erityisesti työtuomioistuimen käytännön valossa
 • Koskinen Pirkko K.: Kollektiivisen työoikeuden vertailusta ja yhdenmukaistamisesta
 • Koskinen Seppo: Luottamusmiehen työsopimuksen irtisanomisesta työn kokonaan päättyessä
 • Kröger Tarja: Negatiivinen järjestäytymisvapaus ja yleissitovuusjärjestelmä
 • Saarinen Mauri: Työtuomioistuinjärjestelmä suurissa EU-jäsenvaltioissa – esimerkkeinä Ranska ja Saksa
 • Tiitinen Kari-Pekka: Työlainsäädännön kolmikantaisesta valmistelusta

2007–2008 (painos loppunut)

 • Antti Suviranta in memoriam
 • Ahlberg Kerstin ja Bruun Niklas: Voivatko työehtosopimukset pysyä vain kansallisina?
 • Heimolinna Eero: Juristi neuvottelijana
 • Hellsten Jari: Interlegaliteetti ja EU:n työtaisteluoikeus
 • Niemi Päivi: Vakiintunut käytäntö työsuhteen ehtona
 • Schön Esa: Sopimussakosta työsuhteessa
 • Tammilehto Timo ja Koskinen Seppo: Rattijuopumus ja virkasuhteen irtisanominen
 • Tiitinen Kari-Pekka: Viikoittainen vapaa-aika

2009

 • Koskinen Seppo: Työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukaisen muun työn tarjoamisesta
 • Lamponen Helena: Yhteistoimintamenettelyistä yritysjärjestelyissä, erityisesti sulautumisessa ja liikkeen luovutuksessa
 • Paanetoja Jaana: Tavanomaista harrastustoimintaa?

2010–2011

 • Engblom Matleena: Kirkon virkamieslainsäädännön uudistus
 • Heikkerö Jukka: Epävapaan työn historia
 • Lamminen Johannes: Työtaisteluoikeus ja sen rajoittamisen rajat
 • Lamponen Helena: Yhteistoimintalain soveltamisalasta ja henkilöllisestä soveltamisrajasta
 • Puranen Pekka: Kadonnutta aarretta metsästämässä

2012–2013

 • Heinonen Liisa – Kantanen Päivi – Vänskä Anne: Työsuhteen ehtoja koskevat kansainväliset lainvalintasäännökset erityisesti EU:n palvelujen tarjonnan vapauden puitteissa lähetettyjen työntekijöiden osalta
 • Kairinen Martti – Lamminen Johannes – Murto Jari: Työehtosopimusjärjestelmän toimivuus ja kehittäminen
 • Lamponen Helena: Työsopimuksen olennaisen ehdon muuttaminen taloudellis-tuotannollisella irtisanomisperusteella ja yhteistoimintavelvoite
 • Orasmaa Pekka – Viljanen Veli-Pekka: Työ- ja virkaehtosopimusten sitovuuspiirin rajoittamiseen liittyvistä oikeudellisista ongelmista
 • Paanetoja Jaana: Vallankäytöstä työsuhteessa

2014–2015

 • Anttila Outi: Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevan oikeuden keskeisiä kysymyksiä
 • Hellsten Jari: Finnish TSN-YTN Case with Some National, Nordic and European Reflections
 • Lamminen Johannes: Kansainvälinen työjärjestö työtaisteluoikeuden määrittäjänä
 • Lamponen Helena: Oikeudenkäyntiavustajat ja –asiamiehet sekä esitutkinta-avustajat lainsäädännön epäjohdonmukaisuudet työelämäasioissa
 • Ovaska Maria: Kunnalliseen palvelussuhteeseen hakevien yhdenvertaisuus ja oikeusturva yleisesti sekä syrjintätilanteissa
 • Soukko, Sanna – Meling Timo: Työsuhteen päättymiseen liittyvät sopimukset erityisesti työttömyysturvanäkökulmasta
 • Sädevirta Markus: Vuosiloman kertymisestä ja vuosilomaoikeudesta Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa

2016–2017

 • Pärnänen, Pekka: Työneuvoston muuttunut rooli?
 • Saloheimo, Jorma: Työtuomioistuin ennakkopäätöstuomioistuimena
 • Orasmaa, Pekka: Tulevaisuuden näkymiä
 • Anttila, Outi: EU-oikeus tasa-arvolain soveltamiskäytännössä
 • Lamponen, Helena: Työtuomioistuimen työsuhdeturvaa, yritysrajat ylittävää työn tarjoamista ja vuokratyövoiman käyttöä koskevien äänestysratkaisujen arviointia
 • Taramaa, Emmi ja Wirén, Ari: Työtuomioistuimen lausuntomenettely
 • Saarinen, Mauri: Martti Virtanen in memoriam

2018

 • Kutvonen Elmiira: Järjestäytymättömän työnantajan kompetenssi paikalliseen sopimiseen yleissitovan työehtosopimuksen perusteella
 • Lamponen Helena: Itsensätyöllistäjien oikeudesta työehtosopimustoimintaan –edellytykset ja rajoitukset
 • Lehto Anu-Tuija: Työneuvostoa uudistettava – lausunnonantajan roolista valvontaelimeksi
 • Paanetoja Jaana: Työoikeudellisesta kirjoittamisesta kriittisesti
 • Nyyssölä Mikko: Tietosuojavastaavan työoikeudellisesta asemasta

2019

 • Hietala Harri: Henkilöstön edustajat yhteistoimintamenettelyssä
 • Lamponen Helena: Kokonaistyöaikamääräykset ja joustotyöaika – arviointia Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun C-55/18 CCOO v. SAE vaikutuksista Suomessa
 • Maarianvaara, Jukka: Sukupuolen moninaisuus työelämässä
 • Moilanen Juha-Matti: Työntekijän suojelu työsuhteen päättymisestä sovittaessa
 • Salmela Anu: Työntekijän epäpätevyys määräaikaisen työsopimuksen solmimisperusteena
 • Paanetoja Jaana – Lamponen Helena: Mauri Saarinen in memoriam

2020

 • Lamminen, Johannes: Työtaistelutoimenpiteiden suhteellisuus
 • Paanetoja, Jaana: Oikeus siirtää vuosilomalakia pidempi vuosiloma työkyvyttömyystapauksissa – työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnöt ja ennakkoratkaisujen perusteella annetut tuomiot
 • Ylhäinen, Marjo – Moisio, Maija: Katsaus sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyviin kysymyksiin naisvaltaisella ammattialalla – ”Työpaikalla todella vähän miehiä, joten on vaikea arvioida tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.”
 • Paanetoja, Jaana: Professori emeritus Niklas Bruunin 70-vuotishaastattelu
 • Näkökulma: Lamponen, Helena: Työelämässä tarvittavan kokonaisvaltaisen ihmisyyden asettamista vaatimuksista työsopimusosapuolille

Julkaisuja

Nro 1: (painos loppunut)

Tiitinen Kari-Pekka – Ruponen Ilkka: Mediation of the Collective Interest Disputes, Helsinki 1999