Toimintakertomus

Toimintakertomus vuodelta 2019
Jäsenyydet ja kansainvälinen toiminta

Yhdistys on toiminut edelleen Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona. Yhdistyksen puheenjohtaja OTT Jaana Paanetoja on mainitun kansainvälisen yhdistyksen hallituksen (Executive Committee) jäsen.

Yhdistys on myös ollut jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2019 valittiin oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäseninä jatkoivat hovioikeudenneuvos Satu Saarensola, lakimies Anja Lahermaa, varatuomari Mikko Nyyssolä, ma. oikeusneuvos Ari Wirén, hallitusneuvos Tarja Kröger, lakimies Anu-Tuija Lehto ja varatuomari Markus Äimälä.

Asianajaja, varatuomari Mari Mohsen jatkoi yhdistyksen sihteerinä sekä rahastonhoitajana. Teknisenä sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana jatkoi OTM Heli Tikkanen.

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija Miira Kaukolinna ja varatuomari Timo Koskinen. Heidän varamiehikseen valittiin varatuomari Mika Kärkkäinen ja lakimies Jenniveera Tabell.

Yhdistyksen talous ja jäsenasiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2019 ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Vuoden 2019 tilinpäätös on 2 525,58 euroa ylijäämäinen.

Jäsenmaksun vuodelta 2019 maksoi ennen vuoden päättymistä 458 jäsentä. Jäsenmäärä on edelleen voimakkaassa kasvussa.

Vuoden 2019 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.

Kunniajäsenet  

Yhdistyksen kunniajäseniä ovat yhdistyksen entinen pitkäaikainen puheenjohtaja, entinen työtuomioistuimen presidentti, oikeustieteen tohtori Jorma Saloheimo, oikeustieteen emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen ja entinen työtuomioistuimen presidentti Pekka Orasmaa.

Yhdistyksen kokoukset

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 22.5.2019 kello 13.00 Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa. Yhdistys järjesti virallisen vuosikokouksen yhteydessä seminaarin ”Työoikeudelliset erityiskysymykset Helsingin hovioikeudessa”, josta lisää alla. Vuosikokouksessa käsiteltyjä virallisia yhdistysasioita selostetaan alla toimintakertomuksen eri kohdissa.

Seminaarit 

Yhdistys järjesti 22.5.2019 seminaarin aiheesta ”Työoikeudelliset erityiskysymykset Helsingin hovioikeudessa”. Aiheesta keskustelemassa olivat hovioikeudenlaamanni Risto Jalanko, hovioikeudenneuvos Satu Saarensola ja asianajaja, varatuomari Mari Mohsen.

Yhdistys järjesti yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa Työelämän etiikka -kesäpäivän 13.6.2019. Kesäpäivässä käsiteltiin seuraavia aiheita:

 • Etiikka työoikeuden tutkimuksessa, opetuksessa ja kirjoittamisessa / OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja
 • Suomen lainsäädäntö ja kansainvälisten normien eettiset vaatimukset / OTT, yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen
 • Lainlaatijan eettiset reunaehdot – erityisesti lainvalmistelijan näkökulmasta / Lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinänen
 • Tuomarin etiikka / OTT, hovioikeudenneuvos Satu Saarensola
 • Työnantajan vastuulliset valinnat / professori emeritus Tarmo Miettinen
 • Etiikka henkilöstön edustajan tehtävissä / OTT, työoikeudendosentti Helena Lamponen
 • Työ ja elämän merkityksellisyys / FT, oikeusfilosofian yliopistonlehtori Maija Aalto-Heinilä
 • Ajatuksia asianajajan etiikasta / työelämäprofessori Toni Malminen
 • Työoikeuden kysymykset asianajajan näkökulmasta / asianajaja Mari Mohsen

Kesäpäivän yhteydessä yhdistys järjesti 12.6.2019 koulutustilaisuuden aiheesta: Työoikeudelliset tulkinnat – viimeaikaisen oikeuskäytännön uutuudet? Tilaisuudessa kouluttajina toimivat OTT Jaana Paanetoja ja OTT Marjo Ylhäinen.

Aamukahvitilaisuudet 

Yhdistys on vuonna 2019 järjestänyt neljä aamukahvitilaisuutta:

 • 7.2.2019 STTK ry:n edunvalvonnasta vastaava johtaja Katarina Murto alusti yhteistoimintalain muutostarpeista syksyllä 2018 valmistuneen selvityksen pohjalta ja yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala arvioi lain muutostarpeita käytännön työn näkökulmasta.
 • 28.3.2019 Asianajaja Markus Lohi ja lakimies Mika Kärkkäinen alustivat aiheesta: Työsuhteissa noudatettavat vanhentumis- ja kanneajat – muutamia erityiskysymyksiä.
 • 19.9.2019 OTT Jaana Paanetoja ja lakimies Anu-Tuija Lehto käsittelivät yhdistyksen tuomioistuinsarjassa työtuomioistuimen ratkaisuja TT 2018:8 ja TT 2016:65, jotka koskevat irtisanomista sairauden sekä työkyvyn olennaisen ja pitkäaikaisen vähentymisen perusteella.
 • 22.11.2019: Tuomioistuinsarjassa aiheena oli ”Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntö, erityisesti kollektiiviperusteinen irtisanominen ja määräaikaisten suoja (KHO:2019:29 ja 2019:28)”.  Alustajana KHO:n jäsen, ma. oikeusneuvos Ari Wirén ja Jaana Paanetoja.

Opintopiiri

Yhdistyksen syksyllä 2016 käynnistämä opintopiiritoiminta on tarkoitettu kaikille työoikeudellisista asioista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille jäsenille. Opintopiirin tarkoituksena on erityisesti tarjota vertaistukea työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, mutta tapaamisten aikana keskustellaan myös työoikeuden tutkimuksesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Ohjaajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja. Kunkin tilaisuuden alussa on lyhyt alustus sen tahon, jonka tiloissa opintopiiri järjestetään, toiminnasta ja esille nostamista työoikeudellisista kysymyksistä.

Vuoden 2019 aikana opintopiiri kokoontui neljä kertaa: 28.1.2019, 26.3.2019, 4.10.2019, 20.11.2019.

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja

Vuosikirjan 2019 koostaminen aloitettiin vuonna 2019 ja se ilmestyi joulukuussa 2019. Vuosikirja sisältää seuraavat kirjoitukset:

 • Hietala Harri: Henkilöstön edustajat yhteistoimintamenettelyssä
 • Lamponen Helena: Kokonaistyöaikamääräykset ja joustotyöaika – arviointia Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun C-55/18 CCOO v. SAE vaikutuksista Suomessa
 • Maarianvaara, Jukka: Sukupuolen moninaisuus työelämässä
 • Moilanen Juha-Matti: Työntekijän suojelu työsuhteen päättymisestä sovittaessa
 • Salmela Anu: Työntekijän epäpätevyys määräaikaisen työsopimuksen solmimisperusteena
 • Paanetoja Jaana – Lamponen Helena: Mauri Saarinen in memoriam

Tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tietoa yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi. Opintopiirin toiminnasta on tiedotettu opintopiirin omalla sähköpostilistalla.

Helsingissä maaliskuun 27. päivänä 2020

 

Toimintakertomus vuodelta 2018

 Jäsenyydet ja kansainvälinen toiminta

Yhdistys on toiminut edelleen Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona. Yhdistyksen puheenjohtaja OTT Jaana Paanetoja on mainitun kansainvälisen yhdistyksen hallituksen (Executive Committee) jäsen.

Paanetoja edusti yhdistystä mainitun kansainvälisen järjestön maailmankongressissa Torinossa 4.–7.9.2018.

Yhdistys on ollut jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2018 valittiin oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin hovioikeudenneuvos Satu Saarensola. Muina jäseninä jatkoivat lakimies Anja Lahermaa, varatuomari Mikko Nyyssolä, työtuomioistuinneuvos Ari Wirén, hallitusneuvos Tarja Kröger, lakimies Anu-Tuija Lehto ja varatuomari Markus Äimälä.

Asianajaja, varatuomari Mari Mohsen jatkoi yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana sekä teknisenä sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana jatkoi lakimies Heli Tikkanen.

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija Miira Kaukolinna ja varatuomari Timo Koskinen. Heidän varajäsenikseen valittiin varatuomari Mika Kärkkäinen ja lakimies Jenniveera Tabell.

Yhdistyksen talous ja jäsenasiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2017 ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Vuoden 2018 tilinpäätös on 1 423,57 euroa ylijäämäinen.

Jäsenmaksun vuodelta 2018 maksoi ennen vuoden päättymistä 422 jäsentä. Jäsenmäärä on edelleen voimakkaassa kasvussa. Yhdistys erotti vuonna 2018 jäsenyydestä henkilöitä, jotka eivät maksukehotuksista huolimatta maksaneet jäsenmaksua.

Vuoden 2018 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.

Kunniajäsenet         

Yhdistyksen kunniajäseniä ovat yhdistyksen entiset puheenjohtajat, oikeustieteen tohtori Jorma Saloheimo, emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen ja varatuomari Pekka Orasmaa.

Yhdistyksen kokoukset

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 30.5.2018 kello 14.00 Helsingin yliopiston kielikeskuksen 1. kerroksen salissa. Yhdistys järjesti virallisen vuosikokouksen yhteydessä seminaarin ”Vaihteleva työaika”. Vuosikokouksessa käsiteltyjä virallisia yhdistysasioita selostetaan alla toimintakertomuksen eri kohdissa.

Seminaarit

Yhdistys järjesti ”Työoikeus- ja elämä ajassa mukana?” -juhlaseminaarin yhdistyksen 60-vuotisen olemassaolon kunniaksi 13.4.2018. Seminaarissa käsiteltiin seuraavia aiheita:

 • Tulevaisuus ja innovatiivisuus työoikeudellisissa kirjoituksissa / yhdistyksen puheenjohtaja, OTT Jaana Paanetoja
 • Katsaus työoikeuden tutkimuksen haasteisiin / OTT, yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen
 • Jakamis- ja alustatalous – miten lainsäätäjän on varauduttava tulevaan? / hallitusneuvos Susanna Siitonen
 • Työkykyjohtamisen mestariluokka / asiantuntijalääkäri Jan Schugk
 • Uutta sisältöä työlaeille? Lainlaatijan ja –soveltajan haasteet? Aiheesta keskustelivat OTT Jaana Paanetojan johdolla professori Niklas Bruun, hallitusneuvos Tarja Kröger, asianajaja Mauri Saarinen, varatuomari Päivi Ahonen, varatuomari Mikko Nyyssölä, OTT, dosentti Jorma Saloheimo ja työtuomioistuimen presidentti Pekka Pärnänen.
 • Mikä työllistää asianajajia – työoikeus nyt ja mihin ollaan menossa? / asianajaja Anu Waaralinna

Yhdistys järjesti 30.5.2018 vuosikokouksensa yhteydessä Vaihteleva työaika -seminaarin, jossa vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner Työ- ja elinkeinoministeriöstä alusti aiheesta ”Vaihteleva työaika”. OTT Jaana Paanetoja, lakimies Janne Kiiskinen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:stä ja lakimies Karoliina Huovila Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:stä esittivät aiheesta kommenttipuheenvuorot.

Yhdistyksen puheenjohtaja OTT Jaana Paanetoja ja sihteeri AA, VT Mari Mohsen edustivat yhdistystä lisäksi Lapin yliopiston Hyvinvointioikeuden päivillä Rovaniemellä 14. – 15.5.2018. Paanetoja alusti seminaarissa aiheesta Työttömien, turvapaikanhakijoiden ja vammaisten aktivointi oikeudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti ja Mohsen aiheesta Hyvä johtaminen ja työelämän muutos – työoikeusasianajajan näkökulma.

Aamukahvitilaisuudet

Yhdistys on järjestänyt neljä aamukahvitilaisuutta vuonna 2018:

 • 9.2.2018 Professori Seppo Koskinen ja OTM Eveliina Hokkanen: Työ- ja virkaehtosopimusten selviytymislausekkeet.
 • 12.9.2018 OTT Helena Lemponen: Itsensätyöllistäjien oikeudesta työehtosopimustoimintaan – edellytykset ja rajoitukset.
 • 4.10.2018 OTT Outi Anttila, OTT Jaana Paanetoja, lakimies Anu-Tuija Lehto, lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä ja asianajaja Mari Mohsen: Korkeimman oikeuden tuore oikeuskäytäntö – Muun työn tarjoamisvelvoite määräaikaisen työsuhteen päättyessä / Mahdollisuus irtisanoa työntekijä yhteistyökumppaneiden palautteen perusteella / Työtehtävien muuttaminen irtisanomisen yhteydessä.
 • 23.11.2018 OTT Satu Saarensola: Oikeudenkäyntikuluihin liittyvät kysymykset.

Opintopiiri

Yhdistyksen opintopiiritoiminta on tarkoitettu kaikille työoikeudellisista asioista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille jäsenille. Opintopiirin tarkoituksena on tarjota vertaistukea erityisesti työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, mutta tapaamisten aikana keskustellaan myös työoikeuden tutkimuksesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Ohjaajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja.

Vuoden 2018 aikana opintopiiri kokoontui kuusi kertaa: 26.2.2018, 26.3.2018, 25.4.2018, 28.5.2018, 15.10.2018 sekä 13.12.2018.

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja

Vuosikirjan vuoden 2018 koostaminen aloitettiin vuonna 2018 ja se ilmestyi helmikuussa 2019. Siinä julkaistiin seuraavat artikkelit ja yksi näkökulma-kirjoitus (uusi vuosikirjan osasto):

 • Kutvonen Elmiira: Järjestäytymättömän työnantajan kompetenssi paikalliseen sopimiseen yleissitovan työehtosopimuksen perusteella
 • Lamponen Helena: Itsensä työllistäjien oikeudesta työehtosopimustoimintaan – edellytykset ja rajoitukset
 • Lehto Anu-Tuija: Työneuvostoa uudistettava – lausunnonantajan roolista valvontaelimeksi
 • Paanetoja Jaana: Työoikeudellisesta kirjoittamisesta kriittisesti
 • Näkökulma: Nyyssölä Mikko: Tietosuojavastaavan työoikeudellisesta asemasta

Tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tietoa yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen opintopiirin toimintaa varten on lisäksi ollut oma postituslistansa. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi.

Helsingissä toukokuun 3. päivänä 2019

 

Toimintakertomus vuodelta 2017

Yhdistyksen kokoukset

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 30.5.2017 kello 9.00 Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa. Yhdistys järjesti virallisen vuosikokouksen yhteydessä seminaarin ”Työoikeuden uudet haasteet?”, josta lisää alla. Vuosikokouksessa käsiteltyjä virallisia yhdistysasioita selostetaan alla toimintakertomuksen eri kohdissa.

Kunniajäsenet         

Yhdistys on kutsunut vuosikokouksessa 30.5.2017 yhdistyksen entisen pitkäaikaisen puheenjohtajan, entisen työtuomioistuimen presidentin, oikeustieteen tohtori Jorma Saloheimo yhdistyksen kunniajäseneksi. Muita yhdistyksen kunniajäseniä ovat oikeustieteen emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen ja entinen työtuomioistuimen presidentti Pekka Orasmaa.

Seminaarit

Yhdistys on järjestänyt ”Työneuvosto, työtuomioistuin ja työehtosopimuslaki 70 vuotta” -juhlaseminaarin työneuvoston, työtuomioistuimen ja työehtosopimuslain 70-vuotisen taipaleen kunniaksi 2.2.2017. Seminaarissa käsiteltiin seuraavia aiheuta:

 • Muistoja matkan varrelta / emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen
 • Työneuvoston muuttunut rooli? / työneuvoston puheenjohtaja Pekka Pärnänen
 • Työoikeudellisten riitojen foorumit / työoikeuden professori Seppo Koskinen
 • Työtuomioistuin ennakkoratkaisutuomioistuimena / työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo
 • Työehtosopimuslain muutostarpeet tutkijan näkökulmasta / työ- ja sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Jari Murto
 • Työehtosopimuslaki neuvottelupöydissä. Aiheesta keskustelemassa valtakunnansovittelija Minna Helteen johdolla varatuomari Kirsti Palanko-Laaka, varatuomari Seppo Riski ja OTK, hallitusammattilainen Leila Kostiainen
 • Tulevaisuuden näkymiä / varatuomari Pekka Orasmaa

Yhdistys on järjestänyt 30.5.2017 vuosikokouksen yhteydessä seminaarin nimeltä ”Työoikeuden uudet haasteet?”, jossa OTT Jaana Paanetoja puhui aiheesta Nykypäivän työelämän ilmiöiden haasteet oikeudelle ja sen soveltamiselle – esimerkkeinä keikka- ja jakamistalous sekä ”silpputyö”, Eläketurvakeskuksen ratkaisupäällikkö Monika Sievänen aiheesta Uudet työntekomuodot ja työeläkevakuuttaminen ja SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto ja EK:n lakiasianjohtaja Markus Äimälä aiheesta Epätyypillinen työ työehtosopimuksissa.

Aamukahvitilaisuudet

Yhdistys on vuonna 2017 järjestänyt viisi aamukahvitilaisuutta:

 • 19.1.2017 Johtaja Maria Löfgrenin ja työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén: Esitykset palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa työskentelevien työttömyysturvan kehittämiseksi.
 • 16.3.2017 Käräjätuomari Kari Turtiainen: Tuomioistuinsovittelu.
 • 6.9.2017 Heidi Merikalla-Teir / Keskuskauppakamarin välimieslautakunta ja asianajaja Outi Tähtinen / Asianajotoimisto Castrén & Snellmann Oy: Välimiesmenettely työoikeudellisissa asioissa.
 • 27.9.2017 professori Eva Maria Blazquez Agudon Madridin Carlos III yliopistosta (Universidad Carlos III de Madrid): ”The development of the regulation of atypical work in Spain” (yhteistyössä Svenska handelshögskolanin kanssa)
 • 11.12.2017 Professori Niklas Bruun: ”Ovatko työoikeuden perusideat muuttuneet?” (perustuu kirjaan The New Foundations of Labour Law (toim. Kerstin Ahlberg ja Niklas Bruun). Kommenttipuheenvuoro OTT Jaana Paanetoja.

Opintopiiri

Yhdistyksen syksyllä 2016 käynnistämä opintopiiritoiminta on lähtenyt liikkeelle aktiivisesti. Opintopiiri on tarkoitettu kaikille työoikeudellisista asioista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille jäsenille. Opintopiirin tarkoituksena on erityisesti tarjota vertaistukea työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, mutta tapaamisten aikana keskustellaan myös työoikeuden tutkimuksesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Ohjaajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja. Kunkin tilaisuuden alussa on lyhyt alustus sen tahon toiminnasta, jonka tiloissa opintopiiri järjestetään.

Vuonna 2017 opintopiiri kokoontui seitsemän kertaa: 23.1.2017 SAK ry:n vieraana, 27.2.2017 valtakunnansovittelijan vieraana, 24.4.2017 EK:n vieraana, 22.5.2017 Castrén & Snellman Oy:n vieraana, 18.9.2017, 16.10. Suomen Yrittäjät ry:n vieraana, 20.11.2017 Bird & Bird Attorneys Ltd:n vieraana ja 11.12.2017 Alma Talentin vieraana. Opintopiiriin tapaamisiin on osallistunut säännöllisesti noin 10 – 20 yhdistyksen jäsentä.

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja

Vuosikirja 2015 – 2016 ilmestyi syksyllä 2017 ja siinä julkaistiin seuraavat artikkelit:

 • Pärnänen, Pekka: Työneuvoston muuttunut rooli?
 • Saloheimo, Jorma: Työtuomioistuin ennakkopäätöstuomioistuimena
 • Orasmaa, Pekka: Tulevaisuuden näkymiä
 • Anttila, Outi: EU-oikeus tasa-arvolain soveltamiskäytännössä
 • Lamponen, Helena: Työtuomioistuimen työsuhdeturvaa, yritysrajat ylittävää työn
 • tarjoamista ja vuokratyövoiman käyttöä koskevien äänestysratkaisujen arviointia
 • Taramaa, Emmi ja Wirén, Ari: Työtuomioistuimen lausuntomenettely
 • Saarinen, Mauri: Martti Virtanen in memoriam

Tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tie-toa yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi.

Jäsenyydet ja kansainvälinen toiminta

Yhdistys on edelleen toiminut Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona.

Yhdistys on myös ollut jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2017 valittiin oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jatkamaan hallitusneuvos Tarja Kröger, lakimies Anu-Tuija Lehto ja varatuomari Markus Aimälä. Muina jäseninä jatkoivat valtakunnansovittelija Minna Helle, lakimies Anja Lahermaa, varatuomari Mikko Nyyssolä ja työtuomioistuinneuvos Ari Wirén.

Todettiin, että hallitus on valinnut asianajaja, varatuomari Mari Mohsenin yhdistyksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi ja tekniseksi sihteeriksi ja jäsenrekisterin hoitajaksi lakimies Heli Tikkasen.

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija asiantuntija Miira Kaukolinna ja Senior Legal Counsel Keijo Putkonen. Heidän varamiehikseen valittiin varatuomari Timo Koskinen ja varatuomari Mika Kärkkäinen. Putkonen on valintansa jälkeen ilmoittanut olevansa esteellinen toimimaan yhdistyksen tilintarkastajana.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2016 ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Vuoden 2016 tilinpäätös on -2 430,13 euroa alijäämäinen.

Jäsenmaksun vuodelta 2017 maksoi ennen vuoden päättymistä 386 jäsentä. Jäsenmäärä on edelleen voimakkaassa kasvussa.

Vuoden 2017 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.

Toimintakertomus vuodelta 2016

 Yhdistyksen kokoukset

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 31.5.2016 kello 9.00 alkaen työtuomioistuimessa, osoitteessa Radanrakentajantie 5. Vuosikokouksessa käsiteltyjä virallisia yhdistysasioita selostetaan tämän vuosikertomuksen eri kohdissa.

Virallisen kokouksen jälkeen asianajaja Mauri Saarinen piti vuosikokousesitelmän, joka käsitteli työaikasääntelyn uudistamista.

Tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tie-toa yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi. Kotisivujen kautta on muun muassa ollut mahdollista hoitaa jäsenasioita ja tilata yhdistyksen vuosikirjoja.

Aamukahvitilaisuudet

Yhdistys on vuonna 2016 järjestänyt 4 aamukahvitilaisuutta:

Oikeustieteen tohtori Jari Murto: Ryhmäsopiminen työpaikoilla (perustuen Murron väitöskirjaan), 3.2.2016.

Professori Jaana Paanetoja: Työnantajan lojaliteettivelvoite, 29.4.2016.

Varatuomari Jukka Ahtela: Työaika, tietotyö ja tulevaisuus; esimerkkinä ohjelmistoala, 25.10.2016.

Oikeustieteen tohtori Helena Lamponen: Yhteistoiminnan henki yhteistoiminnan neuvotteluissa, 13.12.2016.

Opintopiiri

Yhdistys on syksyllä 2016 käynnistänyt opintopiiritoiminnan. Opintopiiri on tarkoitettu kaikille työoikeudellisista asioista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille jäsenille. Opintopiirin tarkoituksena on erityisesti tarjota vertaistukea työoikeudellisten kirjoitusten laadintaan, mutta tapaamisten aikana keskustellaan myös työoikeuden tutkimuksesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Opintopiiri kokoontuu säännöllisesti ilta-aikaan. Tapaamisten kesto on noin kaksi tuntia. Ohjaajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja. Kunkin tilaisuuden alussa on lyhyt alustus sen tahon toiminnasta, jonka tiloissa opintopiiri järjestetään.

Syksyllä 2016 opintopiiri kokoontui kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla opintopiiri oli työneuvoston vieraana (osallistujia 14) ja toisella kerralla Helsingin yliopiston työoikeusoppiaineen vieraana (osallistujia 12).

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja

Vuosikirja 2014-2015 ilmestyi alkuvuodesta 2016.

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys on edelleen toiminut Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona ja kuulunut assosioituneena yhteisöjäsenenä Kansainväliseen työelämän suhteiden yhdistykseen (International Industrial Relations Association, IIRA).

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2016 valittiin oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jatkamaan lakimies Anja Lahermaa ja varatuomari Mikko Nyyssölä. Uusiksi jäseniksi valittiin valtakunnansovittelija Minna Helle ja työtuomioistuinneuvos Ari Wirén. Muina jäseninä jatkavat hallitusneuvos Tarja Kröger, lakimies Anu-Tuija Lehto ja varatuomari Markus Äimälä.

Yhdistyksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Matleena Engblom. Teknisenä sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana toimii toimistosihteeri Helinä Havumäki.

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija Miira Kaukolinna ja työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala. Heidän varamiehikseen valittiin varatuomari Timo Koskinen ja varatuomari Mika Kärkkäinen.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2015 ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Vuoden 2016 tilinpäätös on 3 597,84 euroa ylijäämäinen.

Jäsenmaksun vuodelta 2016 maksoi ennen vuoden päättymistä 298 jäsentä. Jäsenrekisterissä oli 486 jäsentä. Jäsenmäärä on ollut jatkuvassa kasvussa.

Vuoden 2016 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.

Toimintakertomus vuodelta 2015

Yhdistyksen kokoukset

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikokous pidettiin maanantaina 25.5.2015 kello 17.00 kello alkaen työtuomioistuimessa, osoitteessa Radanrakentajantie 5. Vuosikokouksessa käsiteltyjä virallisia yhdistysasioita selostetaan tämän vuosikertomuksen eri kohdissa.

Virallisen kokouksen jälkeen OTT Outi Anttila piti vuosikokousesitelmän, joka käsitteli tasa-arvolain uusia syrjintäperusteita ja tasa-arvon edistämisvelvoitteiden muutoksia.

Yhdistyksen tiedotus

Yhdistyksen jäsenille on toimintavuoden aikana toimitettu sähköisillä jäsenkirjeillä tietoa yhdistyksen toiminnasta. Tiedotuskanavana ovat toimineet myös yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.tyooikeudellinenyhdistys.fi. Kotisivujen kautta on muun muassa ollut mahdollista hoitaa jäsenasioita ja tilata yhdistyksen vuosikirjoja.

Aamukahvitilaisuudet

Yhdistys on järjestänyt kaksi aamukahvitilaisuutta:

Aamukahvitilaisuudessa 21.1.2015 hallitusneuvos Tarja Kröger alusti uudesta yhdenvertaisuuslaista työelämän kannalta.

Tilaisuudessa 28.10.2015 alusti hallitusneuvos Mika Mänttäri aiheesta Uusi työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö.

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja

Vuosikirja 2014-2015 ilmestyi tammikuussa 2016.

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys on edelleen toiminut Kansainvälisen työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksen (International Society for Labour and Social Security Law, ISLSSL) kansallisena osastona.

Kansainvälisen yhdistyksen järjestämään maailmankonferenssiin Cape Townissa syyskuussa 2015 osallistui tiettävästi ainakin yksi suomalainen.

Yhdistyksen hallitus ja virkailijat

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2015 hallituksen jäseniksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jatkamaan hallitusneuvos Tarja Kröger, lakimies Anu-Tuija Lehto ja VT Markus Äimälä.

Muina jäseninä jatkavat valtakunnansovittelija Esa Lonka, lakimies Anja Lahermaa, VT Mikko Nyyssölä ja professori Jaana Paanetoja.

Valittiin presidentti Jorma Saloheimo jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut VT Matleena Engblom ja teknisenä sihteerinä lainkäyttösihteeri Helinä Havumäki.

Vuosikokouksessa yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asiantuntija Miira Kaukolinna ja työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala. Heidän varamiehikseen valittiin VT Timo Koskinen ja VT Mika Kärkkäinen.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2014 ja myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Jäsenmaksu 

Vuoden 2015 jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa, johon sisältyy jäsenyys Kansainvälisessä työ- ja sosiaaliturvaoikeuden yhdistyksessä. Kannatusjäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 200 euroa.