Kirjoittajaohjeet

Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjan artikkelien kirjoitusohjeet

1. Artikkelien julkaiseminen

Artikkelien kirjoittamisesta sovitaan yhdistyksen puheenjohtajan (=vuosikirjan päätoimittajan) kanssa. Artikkelien arvioinnissa käytetään – kirjoittajan niin halutessa – toimituksen ulkopuolisia tieteellisiä asiantuntijoita. Toimitus voi myös itse halutessaan saattaa artikkelin mainittuun referee-menettelyyn. Artikkelin julkaisemisesta päättää aina vuosikirjan päätoimittaja.

2. Julkaisuoikeus

Vuosikirjassa julkaistavien kirjoitusten julkaisuoikeudet kuuluvat Työoikeudellinen Yhdistys ry:lle ja oikeudet tulevat luovutetuksi yhdistykselle, kun kirjoitus annetaan vuosikirjassa julkaistavaksi. Yhdistyksellä on oikeus julkaista kirjoittajan kirjoitus myös sähköisesti Alma Talentin tarjoamassa palvelussa. Julkaisuoikeudet siirtyvät yhdistykselle ilman eri korvausta.

3. Kirjoittajaohjeet

- teksti kirjoitetaan word-muodossa times new roman -kirjasinlajilla ja pistekoolla 12, riviväli 1,5 (mahdolliset sisennykset: riviväli 1), ei tavutusta, ei oikean reunan tasausta
- tekstiin laaditaan otsikko, ei erillistä sisällys-luetteloa
- otsikot ja niiden alaotsikot numeroidaan juoksevasti, viimeisen numeron jälkeen ei pistettä:
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
2
- lähdeluettelo tekstin loppuun, mahdolliset lyhenteet tekstin yhteydessä, esim. ”työneuvoston (TN) mukaan…”.
- tekstissä ei saa olla automaattisia toimintoja (esim. sisällys)
- mahdolliset tekstissä oleva korostukset kursivoidaan, ei siis alleviivauksia, lihavointeja tms., elleivät ne kuulu sitaateissa olevaan lainattuun tekstiin
- tekstissä olevat viittaukset toiseen kirjoittajaan: kirjoittajan nimi kursivoidaan ensimmäisellä kerralla, ei jatkossa
- säädöksestä mainitaan ensimmäisellä kerralla koko nimi ja säädösnumero, tarvittaessa merkitään jatkossa käytettävä lyhenne, esim. ”työsopimuslaissa (55/2001, TSL)…”.
- mahdollisten kuvioiden ja taulukoiden otsikot sijoitetaan niiden alapuolelle, jokaiselle juokseva numero: kuvio 1, taulukko 1 jne.
- lähdeviittaukset merkitään alaviitteisiin ja niiden on oltava juoksevasti numeroitu sivun alalaidassa, viitteen numero sijoittuu yläindeksiksi päätekstiin virkkeen pisteen perään, ellei viittaus koske vain yksittäistä sanaa tai virkkeen osaa
- alaviitteissä fonttikoko 10, riviväli 1
- jokaisen lähteen bibliografiset tiedot merkitään lähdeluetteloon, niitä ei merkitä täydellisesti alaviitteisiin, vaan niissä riittää esim. ”Tiitinen – Kröger, s. 35.”
- hallituksen esitykset merkitään alaviitteissä tapaan: ”HE 157/2000”
- teoksista alaviitteissä mainitaan kirjoittajan nimi kursivoituna
- lähdeluettelossa jokaisesta lähteestä mainitaan kirjoittaja/ kirjoittajat, teoksen nimi, mahdolliset painostiedot sekä painopaikka ja -vuosi. Esim. ”Paanetoja, Jaana – Tikkanen, Heli: Osa-aikatyön juridiikka. Helsinki 2016.”
- näitä kirjoittajaohjeita noudatetaan soveltuvin osin myös muun tyyppisiin, vuosikirjassa julkaistavaksi sovittuihin teksteihin (juhlapuheet, kirja-arviot, katsaukset yms.)

4. Muuta

- tekstit lähetetään sähköisesti. jaana.paanetoja@tem.fi sähköpostin liitetiedostona erikseen sovitussa aikataulussa
- kirjoittaja saa kirjoituksestaan eripainoksen / eripainoksia toimituksen päättämän määrän
- lisätietoja Jaana Paanetoja: jaana.paanetoja(at)tem.fi tai puh. 0405176966